Doteraz podporené projekty

Zoznam podporených projektov z programu Miriam Lexmann „Pomôžme si“

Program sa neopiera o žiadne fondy ani inštitucionálnu podporu, Miriam Lexmann ho financuje z vlastných zdrojov, pretože „výšku odmeny za prácu europoslankyne považuje za pozvanie k pomoci iným“.

Z dôvodu ochrany osobných údajov GDPR sú v prípade fyzických osôb zverejňované iba iniciály mena.

NÁZOV PROJEKTU

ORGANIZÁCIA

MIESTO REALIZÁCIE

CHARAKTERISTIKA

Pomáhame deťom NÚDCH

Občianske združenie Národného ústavu detských chorôb

Bratislava

Finančný príspevok neziskovej organizácii pre pomoc deťom

Materiálna pomoc pre 18 rodín

 

Celé Slovensko

Zakúpenie 18 notebookov pre uľahčenie dištančného vzdelávania pre núdzne rodiny alebo rodiny s viacerými deťmi

NÁZOV PROJEKTU

MENO A PRIEZVISKO

MIESTO REALIZÁCIE

CHARAKTERISTIKA

pomoc pred Vianocam

M.S.

Sobrance

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

M.P.

Sabinov

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

J.Ľ.

Brezno

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

A.V.

Malacky

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

Z.Č.

Humenné

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

M.B.

Žilina

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

D.K.

Blatné

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

M.H.

Humenné

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

P.J.

Poprad

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

E.M.

Košice

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

Z.Z.

Ružomberok

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

V.Č.

Martin

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

M.H.

Hruštín

Darčekový kôš pre rodinu, finančná poukážka

pomoc pred Vianocam

G.O.

Iža

Bicykel pre chlapčeka

pomoc pred Vianocam

M.H.

Šaštín-Stráže

Notebook do rodiny na dištančné vyučovanie

Podpora veľkej rodiny

D.G.

Žilina

Príspevok na stravu, energie, nájomné a školské potreby

Pomoc pre 5 člennú rodinu

A.G.

Lučky

Príspevok pre rodinu v zlej finančnej situácii – nájom, potraviny

Pomoc pre vnúčatá

M.M.

Snina

Podpora chorej opustenej matky, príspevok na potraviny a oblečenie

Drevo na zimu

K.D.

Rovné

Príspevok na drevo a kúrenie pre rodinu vo finančnej núdzi

Pomoc pre matku s 3 malými deťmi

M.B.

Poprad

Príspevok pre opustenú matku, ktorej hrozí vysťahovanie

Lieky a bezlepková diéta

S.K.

Poprad

Pomoc v ťažkej finančnej situácii a v zdravotných problémoch

Peniaze na nájom a elektrinu

D.M.

Humenné

Príspevok slobodnej matke v núdzi

Podpora pre chorého syna

P.G.

Humenné

Príspevok na liečbu syna v rodine, kde otec stratil prácu

Podpora mnohodetnej rodiny

Š.R.

Bratislava

Príspevok na školské potreby, krúžky pre deti

Príspevok na nájom

E.M.

Poprad

Podpora chorej ženy v zlej finančnej situácii, dlh na nájomnom

Vzdelanie pre osamelú matku

M.Ž.

Lučenec

Podpora matky, ktorá chce vzdelaním zlepšiť svoju finančnú situáciu

Príspevok na opravu strechy

M.Č.

Šarišské Jastrabie

Príspevok na zlepšenie bývania viacdetnej rodiny

Existenčná výpomoc

A.R.

Brezno

Príspevok na chod domácnosti vdove s tromi deťmi

Pomoc pre syna – školské poplatky, nájom, strava

L.O.

Bratislava

Podpora matky a jej syna v čase Covid 19, strata zamestnania

Príspevky na poplatky TK + EK osobného auta

D.T.

 

Úhrada poplatkov TK a EK osobného auta potrebného na celkový chod domácnosti

Neurorehabilitačný pobyt pre brata

V.H.

Piešťany

Príspevok na finančne náročnú a skomplikovanú liečbu neurologického pacienta

Príspevok na nájom, lieky a stravu

A.M.

Michalovce

Podpora vdovy, ktorá nemá na základné potreby – lieky, strava

Pomoc pre deti na stravu a oblečenie

M.H.

Michalovce

Podpora rodiny, ktorá nevie pokryť svojím príjmom základné potreby pre život

Príspevok na pobyt chlapca v Tatrách

Z.B.

 

Príspevok pre matku dospelého autistického syna, ktorý potrebuje 24h starostlivosť

Podpora pre matku s deťmi v zlej finančnej situácii

E.Š.

Michalovce

Príspevok na stravu a nájom pre rodinu

Príspevok na liečbu pre dievčatko

J.P.

Prešov

Príspevok na náročnú liečbu chorého dievčatka

Radostný deň

F.P.

Veľká Lomnica

Príspevok na chod detského komunitného centra

Liečba chlapca

M.K.

 

Príspevok na liečbu chorého syna, rehabilitácie, lieky

Príspevok na rekonštrukciu domu

A.N.

Prešov

Príspevok na nutnú opravu domu pre sedemdetnú rodinu

Príspevok na bývanie

H.H.

Trenčín

Príspevok na bývanie pre opustenú matku s deťmi

Gól za život

J.K.

Kremnica

Podpora pro-life aktivít zameraných na výchovu mužov a chlapcov

Nutné opravy domu

I.L.

Prievidza

Príspevok na nutnú rekonštrukciu časti domu na zlepšenie hygienických podmienok

Dokončenie maturity

S.F.

Bratislava

Príspevok na štúdium a dokončenie maturity potrebnej pre pracovné zaradenie

Pomoc pre rodinu

A.V.

Žilina

Zaplatenie nájmu za byt, potravín, hygienických potrieb, liekov, ošetrenia – dlhodobá PN

Príspevok na domácnosť

M.S.

Michalovce

Príspevok na základné potreby a vybavenie domácnosti

Pomoc matke s deťmi

M.V.

Michalovce

Podpora štúdia a pomôcok pre deti

Príspevok na opravu domu

Ľ.K.

Rudlove pri Vranove nad Topľou

Príspevok na dokončenie rodinného domu kvôli strate zamestnania

Vodičský preukaz

R.F.

Lučenec

Príspevok na občiansky preukaz pre rodinu v ťažkej životnej situácii

Finančná pomoc

M.Ž.

Lučenec

Príspevok pre matku s 5 deťmi v ťaživej životnej situácii

Príspevok na liečbu

V.Š.

Liesek

 

Príspevok na stravu

M.V.

Michalovce

Pre viacdetnú rodinu v krízovej situácii

Príspevok na nájom

K.J.

Poprad

 

Príspevok na školské výdavky a opravu kúrenia

A.T.

Stropkov

 

Príspevok na uhradenie nutných výdavkov

V.M.

Konská pri Rajci

Na chod domácnosti pre matku s dvomi malými deťmi

Príspevok na potraviny a hygienické potreby

Z.Š.

Novoť

 

Príspevok na nájomné

Š.H.

Rožňava

 

Príspevok na stravu, ošatenie a hygienu pre viacčlennú rodinu

A.J.

Prešov

 

Príspevok na pokrytie základných výdavkov v domácnosti

G.O.

Iža okr. Komárno

 

Príspevok na stravu, lieky a nájomné

Š.M.

Michalovce

 

Príspevok na úhradu výdavkov

K.A.

Snina

Na elektrickú energiu pre chorú ženu

Príspevok na úhradu nájomného a liekov

K.H.

Brezno

Pre rodinu v kritickej situácii v dôsledku straty zamestnania

Príspevok na chod domácnosti

V.M.

Rajecké Teplice

Príspevok na úhradu základných výdavkov pre rodinu v krízovej situácii

Terapie a špeciálna sprava pre dieťa

P.A.

Žilina

Príspevok na liečebné terapie a špeciálnu stravu pre detského pacienta

Príspevok pre viacdetnú rodinu

M.H.

Párnica

Príspevok na technické zabezpečenie vykurovania domu pre bývanie viacdetnej rodiny

Špeciálne pomôcky a liečba pre syna

B.A.

Kežmarok

Príspevok na liečbu a špeciálne pomôcky pre ťažko  chorého syna

Príspevok na stravu pre mnohodetnú rodinu

Ľ.Š.

Trnava

Príspevok na stavu pre osemčlennú rodinu

Liečba pre syna

J.S.

Košice

Príspevok na liečbu detského pacienta

Oblečenie a školské pomôcky

P.Ž.

Mníšek nad Popradom

Príspevok na zakúpenie školských

Príspevok pre mnohodetnú rodinu

S.M.

Trebišov

Príspevok na vodičský kurz, ktorý pomôže zabezpečiť finančný príjem mnohodetnej rodiny

Príspevok na liečbu a domácnosť

D.F.

Humenné

Príspevok na chod domácnosti, liečbu a pomôcky pre matku so 4 ťažko chorými deťmi

Elektrina pre rodinu

M.D.

Čičava

Príspevok na úhradu výdavkov na elektrickú energiu pre rodinu v ťažkej situácii

Príspevok na chod domácnosti

K.S.

Veľké Kapušany

Príspevok na chod domácnosti (energie, byt) rodiny s dieťaťom s ťažkým zdravotným postihnutím v krízovej situácii

Základné výdavky na život

Z.B.

Rožňava

Príspevok na úhradu základných životných potrieb pre rodinu v ťažkej situácii

Príspevok pre rodinu v krízovej situácii

M.Č.

Martin

Príspevok na stravu, hygienické potreby a ubytovanie pre rodinu v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu

J.J.

Lokca

Príspevok na zakúpenie paliva na vykurovanie domu pre rodinu v kritickej situácii v dôsledku koronakrízy

Pomoc v ťažkej životnej situácii

M.M.

Vráble

Príspevok na potraviny, lieky a oblečenie pre matku s deťmi v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu v kritickej situácii

M.J.

Buglovce

Príspevok na úhradu výdavkov na chod domácnosti pre rodinu v kritickej situácii

Príspevok na pomôcky a stravu

A.O.

Holumnica

Príspevok na ošatenie, stravu, školské a hygienické potreby

Pomoc pre rodinu

K.R.

Martin

Príspevok na nájomné

Nájom

M.U.

Košice

Príspevok na nájomné

Príspevok na zakúpenie zdravotnej pomôcky

L.CH.

Hrubý Šúr

Príspevok na zakúpenie zdravotnej pomôcky ako súčasti liečby detského pacienta

Podpora pre rodinu

OZ KCR Roštár

Roštár

Príspevok na stravu, hygienické potreby a chladničku

Príspevok na opravu strechy

R.A.

Oľka

Príspevok na materiál pre realizáciu nutnej opravy strechy

Pomoc pre deti

P.Š.

Trnava

Príspevok pre rodinu v krízovej situácii

Príspevok pre rodinu s chorými deťmi

R.M.

Dunajská Streda

Príspevok na liečbu a špeciálnu stravu pre ťažko choré deti

Nedoplatok za vodu

O.F.

Nové Mesto nad Váhom

Príspevok na úhradu nedoplatku za vodu v rodine v kritickej situácii

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content