Vaša poslankyňa Európskeho parlamentu Výbory pre zahraničie, bezpečnosť a obranu Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Delegácia Euronest

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov na stránke https://lexmann.eu/ (ďalej aj „webová stránka“) podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov na tejto stránke je poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann  (ďalej len „prevádzkovateľ“). V záležitostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov je možné prevádzkovateľa kontaktovať na miriam.lexmann@europarl.europa.eu, príp. písomne prostredníctvom ostatných kontaktných údajov uvedených na https://lexmann.eu/kontakt/.

Spôsob získavania osobných údajov

Osobné údaje sú získavané od dotknutej osoby:

 1. pri vyplnení žiadosti o grant na tejto webovej stránke v sekcii „Pomôžme si“,
 2. pri vyplnení žiadosti o stáž u prevádzkovateľa na tejto webovej stránke v sekcii „Stáže“,
 3. pri vyplnení kontaktného formulára pre odber noviniek na tejto webovej stránke,
 4. pri účasti na súťažiach organizovaných prevádzkovateľom,
 5. pri prehliadaní tejto stránky prostredníctvom súborov cookies. Informácie o používaní cookies nájdete tu:

Rozsah osobných údajov

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje v rozsahu: oslovenie/titul, krstné meno, priezvisko, adresa, email, telefónne číslo, vek/dátum narodenia, pohlavie.

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania, prevádzkovateľ spracúva o dotknutej osobe aj ďalšie osobné údaje, ktoré mu poskytla, najmä údaj o štátnom občianstve, údaje obsiahnuté v profesijnom životopise dotknutej osoby (v prípade žiadosti o stáž), o konkrétnom projekte, pre ktorý žiada dotknutá osoba o grant (v prípade žiadosti o grant).

Dotknutá osoba zodpovedá za to, že osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi sú skutočne jej osobnými údajmi, sú pravdivé, úplné a správne. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zároveň je oprávnená a povinná, kedykoľvek zistí, že jej osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú neúplné, nesprávne alebo je potrebná ich aktualizácia, upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa.

Účel a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe žiadosti dotknutej osoby za účelom vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako aj za účelom uzavretia a riadnej realizácie zmluvy, a to:

 • zmluvy o poskytnutí grantu uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
 • zmluvy o poskytnutí štipendia, ktorú uzatvára dotknutá osoba ako stážista priamo s Európskym parlamentom. 

Vo vyššie uvedených prípadoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Následkom odmietnutia poskytnúť osobné údaje je v tomto prípade nemožnosť uzavretia predmetnej zmluvy, prípadne nemožnosť realizácie zmluvy. Prevádzkovateľ bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od zániku zmluvy.

Prevádzkovateľ tiež zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje aj s cieľom kontaktovať dotknuté osoby v súvislosti s novinkami a informáciami o svojich aktivitách v Európskom parlamente, za predpokladu, že dotknutá osoba poskytne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na informačné účely – zasielanie informácií a prezentáciu aktivít prevádzkovateľa. V tomto prípade je spracúvanie osobných údajov založené na právnom základe vyplývajúcom z čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t. j. na súhlase dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel zaškrtnutím políčka s textom: „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto zásad“ v kontaktnom formulári, ktorého neoddeliteľnou prílohou je tento dokument a odoslaním formulára prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba poskytuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na tieto účely na dobu určitú, a to na 5 (päť) rokov odo dňa poskytnutia súhlasu, resp. do odvolania súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, vrátane emailom na emailovú adresu prevádzkovateľa: miriam.lexmann@europarl.europa.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Prevádzkovateľ tiež zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje, najmä e-mailovú adresu na účely účasti dotknutých osôb v súťažiach organizovaných prevádzkovateľom, losovania a za účelom ich kontaktovania v prípade výhry. Prevádzkovateľ tiež spracúva osobné údaje v rozsahu vekové rozpätie dotknutých osôb za účelom vyhodnotenia dotazníkov, vypracovaných dotknutými osobami. V týchto prípadoch je právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas podľa  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý dotknutá osoba udelí zaškrtnutím príslušného políčka.

Po splnení účelu spracúvania, po uplynutí doby spracúvania osobných údajov alebo v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov v súlade s GDPR.

Práva dotknutej osoby.

Dotknutej osobe sa zaručujú všetky práva podľa kapitoly III GDPR. Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva:

 • žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú o nej osobné údaje spracúvané,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 • právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava – ďalšie kontaktné údaje sú dostupné na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Príjemcovia

Dotknutá osoba berie na vedomie, že ňou poskytnuté osobné údaje budú sprístupnené poskytovateľovi webhostingu, ako príjemcovi, ktorý nie je oprávnený osobné údaje dotknutej osoby ďalej spracúvať a podľa účelu spracúvania aj Európskemu parlamentu, príp. nasledovným sprostredkovateľom prevádzkovateľa:

 • spoločnosť zabezpečujúca údržbu software,
 • poskytovateľ marketingových služieb/PR služieb,
 • poskytovateľ účtovných služieb.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v tomto dokumente. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. 

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content