Pomôžme si

Ocitli ste sa v situácii, keď potrebujete pomoc, alebo chcete pomôcť iným ťažko skúšaným?
Rada by som vám podala pomocnú ruku. 

Preštudujte si môj návrh a ak si myslíte, že práve váš príbeh má byť podporený, neváhajte ma kontaktovať. 

Chcem požiadať
o podporu

Doteraz podporené projekty

“Pomôžme si” je program podpory jednotlivcov, rodín i neziskových organizácií, ktorý vyhlásila slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann na začiatku svojho pôsobenia v Európskom parlamente a pokračovať v ňom bude počas celého funkčného obdobia. 

Miriam Lexmann ním chce podať pomocnú ruku tým, ktorí prepadajú sieťou štátnej pomoci, pričom aj menší finančný príspevok im môže pomôcť preklenúť náročné obdobie, resp. vytvoriť účinný projekt pomoci iným ťažko skúšaným. Program sa zameriava na pomoc rodinám v ťaživej situácii, neziskovým organizáciám a inovátorom. 

Grantový program “Pomôžme si” je iba čiastkovým doplnením hlavného poslania Miriam Lexmann v Európskom parlamente, ktorým sú návrhy, tvorba a presadzovanie účinných nástrojov pomoci občanom.

Keďže však
(1.) výšku odmeny za túto prácu europoslankyne považuje za pozvanie k podpore odkázaných a
(2.) aj v najlepšom systéme štátnej pomoci sú vždy mnohí, ku ktorým nedoputuje,

chce podávať pomocnú ruku nepretržite a systematicky.

Poskytovanie finančnej podpory formou grantového programu umožňuje uplatniť tri dôležité zásady:

1. Pomáhať systémovo, nie náhodne či nárazovo a pravidelnosťou zabezpečiť nepretržitú podporu zo strany europoslankyne počas celého funkčného obdobia.

2. Objektívnejšie posudzovať jednotlivé prípady žiadateľov – nielen jedinou osobou europoslankyne, ale viacčlennou hodnotiacou komisiou.
3. Aktívne informovať občanov, že je možné v nižšie špecifikovaných prípadoch obrátiť sa na svoju zástupknyňu v Európskom parlamente.

Program sa neopiera o žiadne fondy ani inštitucionálnu podporu, financovať ho bude Miriam Lexmann z vlastných zdrojov, pretože “výšku odmeny za prácu europoslankyne považuje za pozvanie k pomoci iným”. 

O finančnú podporu z grantového programu “Pomôžme si” sa môžu uchádzať tri kategórie žiadateľov. Požiadať o príspevok budú môcť:

1. Sociálne znevýhodnení občania v ťaživej životnej situácii, zvlášť rodiny s malými deťmi a osobami so zdravotným postihnutím. 

2. Neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia, ktoré bez nároku na odmenu pomáhajú iným a prispievajú k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. O grant môže požiadať každé dobrovoľnícke združenie, hnutie, nezisková organizácia, ako aj spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí sa stretávajú za účelom pomoci druhým bez oficiálne zvolenej štruktúry či zaradenia do štruktúry iného hnutia. Získať podporu europoslankyne Miriam Lexmann môže každé spoločenstvo osôb, ktoré sa bez nároku na odmenu venuje pomoci ľuďom, a to bez ohľadu na náboženské, národnostné či regionálne rozdiely. V prípade spoločenstiev, ktoré nepatria do zoznamu už oficiálne registrovaných neziskových organizácií, je však potrebná garancia reálnej dobrovoľníckej činnosti miestnou autoritou v oblasti tematického zamerania práce (napr. v prípade združenia osôb pracujúcich pre farnosť je to správca farnosti, v prípade spoločenstva pravidelne navštevujúceho domov dôchodcov je to riaditeľ zariadenia a pod.). V prípade celoslovenských združení môže o grant požiadať aj základný kolektív, pôsobiaci v ktoromkoľvek regióne Slovenska a s akýmkoľvek počtom členov.

 
3. Tzv. inovátori, teda tvorcovia projektov či mechanizmov, ktoré operatívne reagujú na potreby lokálnych komunít. 
1. Sociálne znevýhodnení občania v ťaživej životnej situácii, zvlášť rodiny s malými deťmi a osobami so zdravotným postihnutím môžu finančný príspevok použiť:

na úhradu bežných rodinných výdavkov, základných potrieb, energií – plynu, elektriny, kúrenia -, stravy, nájmu, školských pomôcok, liekov, zdravotných pomôcok, ako aj špeciálnych pomôcok, úkonov alebo liečebných procedúr. V aktuálnom období pôjde predovšetkým o podporu poškodeným v dôsledku epidémie COVID-19.
 
2. Dobrovoľnícke združenia, ktoré bez nároku na odmenu pomáhajú iným a prispievajú k pozitívnemu rozvoju spoločnosti, môžu finančný príspevok použiť: 

na realizáciu “projektu”, ktorým môže byť konkrétna aktivita, materiálne vybavenie či úhrada z hľadiska účtovníctva netradičných výdavkov, ktoré však v kontexte základu dobrovoľníckej práce združenia, organizácie, či spoločenstva zohrávajú významnú úlohu a nesledujú iný cieľ ako pomoc druhým. Podporené tak môžu byť napríklad jednodňové i viacdňové podujatia (strava, ubytovanie, cestovné), pravidelné stretávanie sa /formou (do)vybavenia klubovne, zakúpenia pomôcok (kancelárske potreby, hudobné, športové či iné nástroje potrebné pre činnosť, technická podpora napr. zaobstaraním fotoaparátu, hudobného prehrávača, netradičných nápaditých pomôcok k práci s ľuďmi) či realizácie jedinečnej kampane orientovanej na členov spoločenstva a zameranej na podporu významu dobrovoľníckej práce/, alebo akýkoľvek iný zodpovednou osobou obhájiteľný projekt, ktorého cieľom je účinná nezištná pomoc druhým.

Uprednostnené budú nápadité projekty, ktorých realizácia sa spája

∙ so silným príbehom,
∙ s viditeľnou nutnosťou podpory z dôvodu dlhodobej nemožnosti získať prostriedky aj napriek hodnotnému odkazu projektu,
∙ s dlhodobejším účinkom výsledku,
∙ s preukázateľnosťou potreby jeho realizácie v danom regióne a určenom období,
∙ s nezvyčajnosťou realizácie, ktorá zviditeľní hodnotu dobrovoľníctva v spoločnosti.
 
V aktuálnom období pôjde predovšetkým o podporu poškodeným v dôsledku epidémie COVID-19.
 
3. Tzv. inovátori, teda tvorcovia projektov či mechanizmov, ktoré operatívne reagujú na potreby lokálnych komunít, môžu finančný príspevok použiť:
 
na realizáciu inovatívneho “projektu”, ktorým pomôžu prispieť k účinnému riešeniu lokálneho spoločenského problému alebo k zvýšeniu kvality života komunity v obci, meste alebo regióne, pričom projekt je buď finančne nenáročný, alebo na jeho realizáciu chýba malá časť výdavkov, ktorú nemožno získať z iných zdrojov. Môže ísť o vytvorenie digitálneho výstupu v podobe aplikácie, vrátane webovej stránky, resp. o realizáciu projektu viazanému ku konkrétnemu miestu a času typu “knižné búdky v uliciach mesta”. 
 
V aktuálnom období pôjde predovšetkým o podporu poškodeným v dôsledku epidémie COVID-19.

Predložené žiadosti i finančný príspevok bude priebežne posudzovať hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov kancelárie europoslankyne a pozývaných odborných hodnotiteľov pre konkrétny typ projektu a konkrétne obdobie jeho realizácie. Vzhľadom na snahu o nezávislosť posudzovania a súkromný pôvod finančných zdrojov podpory nebude zloženie komisie zverejnené. 

S cieľom podať pomocnú ruku čo najväčšej skupine žiadateľov bude udelenie podpory pre konkrétneho uchádzača či konkrétny projekt jednorazové. 

Záujemcovia o udelenie finančného grantu musia vyplniť online-formulár žiadosti o podporu a odoslať ho (kliknutím na položku “odoslať žiadosť”). Žiadať o finančný príspevok formou grantu od europoslankyne možno nepretržite (v prípade, ak vzhľadom na jednorazovosť podpory táto predtým už nebola udelená). Aktuálne kolo žiadostí sa uzatvára vždy k poslednému dňu v mesiaci a vyhodnocované je najneskôr k 20. dňu nasledujúceho mesiaca. Nové kolo pre odosielanie žiadostí sa spúšťa automaticky prvým dňom nasledujúceho mesiaca. Žiadať o finančný grant teda možno nepretržite, úspešní žiadatelia budú kontaktovaní najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Projekt, ktorý je predmetom podpory, by mal byť realizovaný najneskôr do 3 mesiacov od získania finančného príspevku. Osoba zodpovedná za projekt (prijímateľ finančného príspevku) musí mať v deň podania projektu dovŕšený vek 18 rokov. 
 
Prijímateľ finančného príspevku sa zaväzuje, že v období do 10 dní od realizácie projektu doručí vyhlasovateľovi grantového programu, zastúpenému kanceláriou europoslankyne, fotodokumentáciu a vyúčtovanie grantu (stačí predložiť doklad – bloček resp. faktúru – o úhrade výdavkov projektu v súlade so špecifikáciou položiek pri odosielaní projektu), a to elektronickým doručením na slovensko@lexmann.eu.

Výsledky – zoznam podporených projektov – budú zverejnené na stránke grantového programu www.lexmann.eu/pomozme-si každomesačne, vždy najneskôr k 20. dňu mesiaca za žiadosti odoslané v predošlom kalendárnom mesiaci. Vyhlasovateľ grantového programu si vyhradzuje právo žiadať vrátenie príspevku pri nedodržaní pravidiel uvedených v predošlom bode. Prijímateľ je povinný použiť grantový príspevok len na cieľ, ktorý bol predmetom žiadosti.

Europoslankyňa Miriam Lexmann si uvedomuje, že príspevok z grantového programu “Pomôžme si” je v objeme výdavkov rodiny, organizácie či realizácie inovačného projektu len sprievodnou podporou, avšak na základe podnetov od množstva občanov si uvedomuje, že takýto príspevok pre konkrétne obdobie, danú zložitú situáciu či dosiahnutie dôležitého čiastkového cieľa sa môže stať silným článkom, ktorý dopomôže k reálnej pomoci druhým. V rámci grantového programu možno žiadať o príspevok vo výške od 50 eur do 500 eur. 

Závisí to od konkrétneho typu žiadostí, ich rozpočtov a počtu žiadateľov. Ak bude Vaša žiadosť podporená, nájdete svoj projekt v zozname podporených žiadostí na tejto stránke najneskôr k 20. dňu mesiaca nasledujúceho po odoslaní žiadosti a napíšeme Vám aj email. Pokiaľ Váš projekt nebude podporený v dôsledku pomoci iným žiadateľom, ktorých potreba a urgencia podpory bola väčšia ako u Vás, informujeme Vás o tom emailom. 

OZNAM

Vzhľadom na poskytovanie prioritnej pomoci rodinám v núdzi doručovaním notebookov pre potrebu dištančného vzdelávania žiakov ZŠ a SŠ je odosielanie žiadostí aktuálne pozastavené.
Doručovanie notebookov prebieha v spolupráci s vedením škôl.

Žiadosť o príspevok

Dostali ste už v minulosti finančnú podporu z tohto grantového programu? 

S cieľom podať pomocnú ruku čo najväčšej skupine žiadateľov je udelenie podpory pre konkrétneho uchádzača či konkrétny projekt jednorazové. Pokiaľ ste teda v minulosti už dostali podporu z tohto grantového programu, nie je možné o ňu znova požiadať.

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

S cieľom podať pomocnú ruku čo najväčšej skupine žiadateľov je udelenie podpory pre konkrétneho uchádzača či konkrétny projekt jednorazové. Pokiaľ ste teda v minulosti už dostali podporu z tohto grantového programu, nie je možné o ňu znova požiadať.

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content