Vaša poslankyňa Európskeho parlamentu Výbory pre zahraničie, bezpečnosť a obranu Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Delegácia Euronest

Pomôžme si

Aj v roku 2023 sa Miriam Lexmann v rámci svojho grantového programu rozhodla podporovať neziskové organizácie tretieho sektora. Práve lokálne neziskovky prostredníctvom svojej činnosti rôznym spôsobom efektívne podávajú pomocnú ruku tým, ktorí to zvlášť v týchto náročných časoch potrebujú najviac.

som neziskovka
a chcem požiadať o grant

Doteraz podporené projekty

“Pomôžme si” je program finančnej podpory, ktorý vyhlásila slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann na začiatku svojho pôsobenia v Európskom parlamente a pokračovať v ňom bude počas celého funkčného obdobia.

Miriam Lexmann ním chce podať pomocnú ruku tým, ktorí prepadajú sieťou štátnej pomoci, pričom aj menší finančný príspevok im môže pomôcť preklenúť náročné obdobie, chorým, zdravotne znevýhodneným a tým, čo sú odkazaní na pomoc druhých. Program sa v roku 2020 zameriaval na pomoc rodinám v núdznej situácii a v rokoch 2021, 2022 a aj tento rok pomáha neziskovým organizáciám, ktoré majú dosah pomoci na viacerých.

Grantový program “Pomôžme si” je iba čiastkovým doplnením hlavného poslania Miriam Lexmann v Európskom parlamente, ktorým sú návrhy, tvorba a presadzovanie účinných nástrojov pomoci občanom.

Keďže však
(1.) výšku odmeny za túto prácu europoslankyne považuje za pozvanie k podpore odkázaných a
(2.) aj v najlepšom systéme štátnej pomoci sú vždy mnohí, ku ktorým táto podpora nedoputuje,

chce podávať pomocnú ruku nepretržite a systematicky.

Poskytovanie finančnej podpory formou grantového programu umožňuje uplatniť tri dôležité zásady:

1. Pomáhať systémovo, nie náhodne či nárazovo a pravidelnosťou zabezpečiť nepretržitú podporu zo strany europoslankyne počas celého funkčného obdobia.

2. Objektívnejšie posudzovať jednotlivé prípady žiadateľov – nielen jedinou osobou europoslankyne, ale viacčlennou hodnotiacou komisiou.

3. Aktívne informovať občanov, že je možné v nižšie špecifikovaných prípadoch obrátiť sa na svoju zástupknyňu v Európskom parlamente.

Program sa neopiera o žiadne fondy ani inštitucionálnu podporu, financovať ho bude Miriam Lexmann z vlastných zdrojov, pretože “výšku odmeny za prácu europoslankyne považuje za pozvanie k pomoci iným”. 

O finančnú podporu z grantového programu “Pomôžme si” v roku 2023 môžu požiadať:

Neziskové organizácie a dobrovoľnícke združenia, ktoré bez nároku na odmenu pomáhajú iným a prispievajú k pozitívnemu rozvoju spoločnosti. O grant môže požiadať každé dobrovoľnícke združenie, hnutie, nezisková organizácia, ako aj spoločenstvo dobrovoľníkov, ktorí sa stretávajú za účelom pomoci druhým bez oficiálne zvolenej štruktúry či zaradenia do štruktúry iného hnutia. Získať podporu europoslankyne Miriam Lexmann môže každé spoločenstvo osôb, ktoré sa bez nároku na odmenu venuje pomoci ľuďom, a to bez ohľadu na náboženské, národnostné či regionálne rozdiely. V prípade spoločenstiev, ktoré nepatria do zoznamu už oficiálne registrovaných neziskových organizácií, je však potrebná garancia reálnej dobrovoľníckej činnosti miestnou autoritou v oblasti tematického zamerania práce (napr. v prípade združenia osôb pracujúcich pre farnosť je to správca farnosti, v prípade spoločenstva pravidelne navštevujúceho domov dôchodcov je to riaditeľ zariadenia a pod.). V prípade celoslovenských združení môže o grant požiadať aj základný kolektív, pôsobiaci v ktoromkoľvek regióne Slovenska a s akýmkoľvek počtom členov.

Dobrovoľnícke združenia, ktoré bez nároku na odmenu pomáhajú iným a prispievajú k pozitívnemu rozvoju spoločnosti, môžu finančný príspevok použiť: 

na realizáciu “projektu”, ktorým môže byť konkrétna aktivita, materiálne vybavenie či úhrada z hľadiska účtovníctva netradičných výdavkov, ktoré však v kontexte základu dobrovoľníckej práce združenia, organizácie, či spoločenstva zohrávajú významnú úlohu a nesledujú iný cieľ ako pomoc druhým. Podporené tak môžu byť napríklad jednodňové i viacdňové podujatia (strava, ubytovanie, cestovné), pravidelné stretávanie sa /formou (do)vybavenia klubovne, zakúpenia pomôcok (kancelárske potreby, hudobné, športové či iné nástroje potrebné pre činnosť, technická podpora napr. zaobstaraním fotoaparátu, hudobného prehrávača, netradičných nápaditých pomôcok k práci s ľuďmi) či realizácie jedinečnej kampane orientovanej na členov spoločenstva a zameranej na podporu významu dobrovoľníckej práce/, alebo akýkoľvek iný zodpovednou osobou obhájiteľný projekt, ktorého cieľom je účinná nezištná pomoc druhým.

Uprednostnené budú nápadité projekty, ktorých realizácia sa spája

∙ so silným príbehom,
∙ s viditeľnou nutnosťou podpory z dôvodu dlhodobej nemožnosti získať prostriedky aj napriek hodnotnému odkazu projektu,
∙ s dlhodobejším účinkom výsledku,
∙ s preukázateľnosťou potreby jeho realizácie v danom regióne a určenom období,
∙ s nezvyčajnosťou realizácie, ktorá zviditeľní hodnotu dobrovoľníctva v spoločnosti.

V aktuálnom období pôjde predovšetkým o podporu organizácií v dôsledku epidémie COVID-19.
 

Predložené žiadosti i finančný príspevok bude priebežne posudzovať hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov kancelárie europoslankyne a pozývaných odborných hodnotiteľov pre konkrétny typ projektu a konkrétne obdobie jeho realizácie. Vzhľadom na snahu o nezávislosť posudzovania a súkromný pôvod finančných zdrojov podpory nebude zloženie komisie zverejnené. 

S cieľom podať pomocnú ruku čo najväčšej skupine žiadateľov bude udelenie podpory pre konkrétnu neziskovú organizáciu či konkrétny projekt jednorazové

Záujemcovia o udelenie finančného grantu musia vyplniť online-formulár žiadosti o podporu a odoslať ho (kliknutím na položku “odoslať žiadosť”). Žiadať o finančný príspevok formou grantu od europoslankyne možno nepretržite (v prípade, ak vzhľadom na jednorazovosť podpory táto predtým už nebola udelená). Aktuálne kolo žiadostí sa uzatvára vždy k poslednému dňu v mesiaci a vyhodnocované je najneskôr k 20. dňu nasledujúceho mesiaca. Nové kolo pre odosielanie žiadostí sa spúšťa automaticky prvým dňom nasledujúceho mesiaca. Žiadať o finančný grant teda možno nepretržite, žiadatelia budú kontaktovaní najneskôr do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. Projekt, ktorý je predmetom podpory, by mal byť realizovaný najneskôr do 3 mesiacov od získania finančného príspevku. Osoba zodpovedná za projekt (prijímateľ finančného príspevku) musí mať v deň podania projektu dovŕšený vek 18 rokov. 
 

Prijímateľ finančného príspevku sa zaväzuje, že v období do 10 dní od realizácie projektu doručí vyhlasovateľovi grantového programu, zastúpenému kanceláriou europoslankyne, fotodokumentáciu a vyúčtovanie grantu (stačí predložiť doklad – bloček resp. faktúru – o úhrade výdavkov projektu v súlade so špecifikáciou položiek pri odosielaní projektu), a to elektronickým doručením na slovensko@lexmann.eu.

Výsledky – zoznam podporených projektov – budú priebežne zverejňované na stránke grantového programu www.lexmann.eu/pomozme-si. Vyhlasovateľ grantového programu si vyhradzuje právo žiadať vrátenie príspevku pri nedodržaní pravidiel uvedených v predošlom bode. Prijímateľ je povinný použiť grantový príspevok len na cieľ, ktorý bol predmetom žiadosti.

Europoslankyňa Miriam Lexmann si uvedomuje, že príspevok z grantového programu “Pomôžme si” je v objeme výdavkov organizácie len sprievodnou podporou, avšak na základe podnetov od množstva organizácií si uvedomuje, že takýto príspevok pre konkrétne obdobie, danú zložitú situáciu či dosiahnutie dôležitého čiastkového cieľa sa môže stať silným článkom, ktorý dopomôže k reálnej pomoci druhým. V rámci grantového programu možno žiadať o príspevok do výšky 500 eur

Závisí to od konkrétneho typu žiadostí, ich rozpočtov a počtu žiadateľov. Ak bude Vaša žiadosť podporená, budeme Vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ Váš projekt nebude podporený v dôsledku pomoci iným žiadateľom, ktorých potreba a urgencia podpory bola väčšia ako u Vás, takisto Vás o tom budeme informovať.

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content