Vaša poslankyňa Európskeho parlamentu Výbory pre zahraničie, bezpečnosť a obranu Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Delegácia Euronest

ŠTATÚT SÚŤAŽE “Umelá inteligencia: Pomoc alebo hrozba”

ŠTATÚT SÚŤAŽE
Umelá inteligencia: Pomoc alebo hrozba 

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann. 

II. Termín konania súťaže 

Súťaž sa uskutoční v období od 9. 12. 2020 do 20. 1. 2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže spôsobom uvedeným v tomto Štatúte.

III. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 16 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“). 
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osobu, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi

IV. Podmienky účasti v súťaži

 1. Podmienkou pre účasť v súťaži je vyplnenie dotazníka „Umelá inteligencia: Pomoc alebo hrozba“ na webovej stránke http://ai.lexmann.eu/ a vyplnenie e-mailovej adresy Účastníka súťaže.
 2. Účastník súťaže má právo len na jednu cenu.

V. Výhra

 1. Výhrou v súťaži je tablet.

VI. Určenie výhercu a oboznámenie o výhre

 1. Najneskôr do 14 dní po uplynutí termínu súťaže bude Vyhlasovateľom náhodne vyžrebovaných 10 (desať) výhercov spomedzi všetkých Účastníkov. 
 2. Výherca bude kontaktovaný na ním uvedenej e-mailovej adrese. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní alebo neprejaví záujem výhru si prevziať, Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhodným spôsobom náhradníka. 
 3. Spôsob odovzdania výhry bude dohodnutý medzi Vyhlasovateľom a výhercom. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi. 

VII. Ochrana osobných údajov 

 1. Po vyplnení dotazníka osoba vypĺňajúca dotazník udelí súhlas so spracúvaním jej osobných údajov za účelom účasti na súťaži a losovania výhercu a jeho následného kontaktovania v prípade výhry.
 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://lexmann.eu/informacie-o-spracuvani-osobnych-udajov/

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Každý Účastník účasťou na súťaži potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
 2. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 
 3. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Vyhlasovateľa.
 4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu. 
 5. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. 
 6. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou. 

V Bratislave, dňa 8. 12. 2020

Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?

Privacy Settings saved!
Nastavenie súkromia


Tieto súbory cookies alebo podobné technológie sú nevyhnutné pre fungovanie našich služieb a nemožno ich deaktivovať. To sa týka napríklad súborov cookies, ktoré zabezpečia, že konfigurácia používateľa súvisiaca s funkciami webových stránok sú udržiavané počas relácií.

Odmietnúť cookies
Prijať všetky cookies

ZOSTAŇME V KONTAKTE

Nechajte mi Váš e-mail a majte prehľad o tom, čo pre Vás robím  v Európskom parlamente! 

Skip to content